Čakalne dobe


SPOŠTOVANI UPORABNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV !

FIZIOTERAPIJA INES LENČEK je izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe – koncesijska dejavnost za ambulantno fizioterapijo.
Koncesijsko izvajanje fizioterapije je zagotovljeno v ordinacijskem času, kateri je določen in objavljen:

ponedeljek 

8 - 13

in

17 - 19

torek

8 - 13

in

17 - 19

sreda

8 - 13

in

17 - 19

četrtek

8 - 13

in

17 - 19

petek  

6:30 - 14:10

 

2. in 3.sobota

6:30 - 14:30

(samo od septembra do julija)


Fizioterapevtske storitve izvajam Ines LENČEK, diplomirana fizioterapevtka

1. Trenutna čakalna doba

V FIZIOTERAPIJI INES LENČEK presegam najdaljše dopustne čakalne dobe zaradi velikega števila čakajočih pacientov.

Na spletnem portalu eZdravje - čakalne dobe lahko dostopate do informacij o čakalnih dobah in prvih prostih terminih: eZdravje - Nacionalni inštitut za javno zdravje

Na spodnjih povezavah so zbrani podatki o trenutnih čakalnih dobah na fizioterapevtsko obravnavo za ustanovo Fizioterapija Ines Lenček, v. ft :

Čakalne dobe na fizioterapevtsko obravnavo za ustanovo Fizioterapija Ines Lenček, v. ft - Stopnja nujnosti: Redno

Čakalne dobe na fizioterapevtsko obravnavo za ustanovo Fizioterapija Ines Lenček, v. ft - Stopnja nujnosti: Hitro

Čakalne dobe na fizioterapevtsko obravnavo za ustanovo Fizioterapija Ines Lenček, v. ft - Stopnja nujnosti: Zelo hitro

Samoplačnike naročam na terapijo po dogovoru oz. izven ordinacijskega časa.


2. Oblike naročanja na zdravstveno storitev - Fizioterapijo

Z dne 21.1.2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A).

Napotna listina je nov naziv za dosedanji DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO, za katerega novela zakona uvaja novo stopnjo nujnosti "zelo hitro".

Odgovorna in pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige (ČK) sem INES LENČEK.

Naročanje je možno na naslednje načine:

osebno na sedežu Fizioterapije Ines Lenček v ordinacijskem času s predložitvijo izdanega in še veljavnega DN za FT,
po pošti poslan DN ob predhodnem dogovoru z izvajalcem zdravstvenih storitev kar se ustrezno zabeleži. Upošteva se poštni žig,
po telefonu 05 / 71 41 530 - samo informativno pridobitev informacij glede čakalne dobe in možnih terminov,
po e-pošti na naslov ines.lencek@t-2.net - samo informativno, ker rezervacija termina ob že izdanem DN za FT ni možna,
preko sistema e-naročanja (po dokončni vzpostavitvi sistema – ko bo sistem deloval, bo možno naročanje na podlagi elektronske napotne listine tako, da bo pacient poklical izvajalca in mu sporočil številko listine oz. številko zavarovane osebe pri nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja, če ta ni možna pa EMŠO),
• v primeru trenutne telefonske nedosegljivosti bo posredovan povratni klic takoj ko bo mogoče oz. najpozneje naslednji dan.

Pri razporejanju pacientov v čakalni seznam kot pooblaščena oseba skrbim za:

• enakopravno obravnavo vseh pacientov,
• varstvo osebnih podatkov pacientov,
• ažurno upravljanja čakalnega seznama,
• označevanje dokumenta z zaporedno številko, datum in čas prejema,
• spoštovanje vrstnega reda pacientov, ki so vpisani v čakalni seznam,
• seznanitev pacientov s čakalnim seznamom in čakalnimi dobami.

Vsaj dvakrat letno preverim interes pacientov za izvedeno zdravstveno storitev, kadar bi čakali več kot 12 mesecev.
V čakalnem seznamu načrtujem okvirne termine oz. termine na način, da si zaporedno sledijo.
V čakalni seznam uvrstim vsakega pacienta, ki želi uveljavljati pravico do zdravstvene storitve v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe.
Uvrstim ga na prvi možen prost termin na čakalnem seznamu, pri čemer se upošteva stopnjo nujnosti, datum in čas prejema napotne listine.
Na čakalni seznam ga uvrstim po prejemu napotne listine.
Pacienta obvestim o terminu takoj oz. najpozneje v treh dneh po uvrstitvi v čakalni seznam.
S pacientom, uvrščenim na čakalni seznam naj bi najmanj 10 dni pred načrtovano izvedbo zdravstvenih storitev – fizioterapijo vzpostavili kontakt.

Naj vas opozorim, da morate vse napotne listine pravočasno predložiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti v za to določenih rokih, sicer postanejo neveljavne. Zato boste morali ponovno obiskati vašega predpisovalca napotne listine (zdravnika), da bo izdal novo listino - delovni nalog za fizioterapijo, če bo ocenil, da je to še utemeljeno oz. potrebno.

• Stopnja nujnosti "NUJNO"- napotno listino morate predložiti še isti dan oz. najpozneje v 24.urah.
• Stopnja nujnosti"ZELO HITRO"- napotno listino morate predložiti v 5 dneh od izdaje.
• Stopnja nujnosti "HITRO" ali "REDNO" - napotno listino morate predložiti v 14 dneh od izdaje.

Glede na spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah so pričele veljati tudi novosti o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in sicer:

ZELO HITRO - obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 14 dneh od predložitve listine
HITRO - obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 3 mesecih (90 dni)
REDNO - obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 6 mesecih (120 dni)

Pacientom posredujem informacije o ostalih izvajalcih zdravstvenih storitev, seznanim jih z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu.

Pri pacientih, kateri se kljub preseganju naše najdaljše dopustne čakalne dobe še vedno želijo uvrstiti v čakalni seznam v Fizioterapiji Ines Lenček, ustrezno označimo, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe.

Pacienti se naročijo na prost termin oz. okvirni termin pri izvajalcu , katerega si sami izberejo. DN za FT morajo pravočasno prinesti osebno ali poslati po pošti, kar se ustrezno zabeleži. Ob tem morajo biti pozorni, da bo bila napotna listina glede na stopnjo nujnosti dostavljena pravočasno, sicer postane neveljavna.


3. Naročanje z delovnim nalogom za Fizioterapijo

ODPOVED TERMINA IZ RAZLOGA S STRANI IZVAJALCA

Kadar je izvajalec iz objektivnega razloga začasno odsoten ali so tehnični razlogi , pacienta nemudoma prenaroči na prvi prosti (dodati) termin, pri čemer upoštevamo stopnjo nujnosti.

SPREMEMBA TERMINA IN ODOVED TERMINA NA STRANI PACIENTA

Če želi pacient spremeniti že določen termin, lahko to stori najpozneje 10 dni pred začetkom terapije samo v PISNI OBLIKI brez navajanja razlogov odjave ali spremembe in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.

Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno ( npr: nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana ; nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod na termin ali izvedbo fizioterapije ; smrt ožjega družinskega člana pacienta). V tem primeru se pacientu določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.

Po poteku 30 dni od že določenega termina odpoved FT obravnave ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati.

Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri istem izvajalcu znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.

Vsi pisni dopisi se arhivirajo pri nas.
V primeru trajne odpovedi oz. odjave vam DN za FT vrnemo po pošti, kopija DN in vaš dopis odjave se arhivira pri nas.

Datum spremembe: 29.8.2018